മാലോം: പുല്ലോടി മൊട്ടയിലെ  റമ്പൂട്ടാൻ തോട്ടത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ സാമൂഹികവിരുദ്ധരുടെ  അക്രമമുണ്ടായത്, റമ്പൂട്ടാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുകയും, ജലസേചനത്തിനായി സ്ഥാപിച്ച പൈപ്പുകളും മറ്റും തകർക്കുകയും ചെയ്തു.  പൂർണമായും കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ച് ആളുകൾ കഴിയുന്ന ഈ മലമ്പ്രദേശത്ത്    നടന്ന അക്രമത്തിൽ ഇവിടുത്തെ  കർഷകർ  ആശങ്കയിലാണ്.