മാലോം: മാലോം സ്വദേശി ആയിഷാ യൂസഫിന്റെ ചികിത്സാ സഹായത്തിനായി മാലോത്തെ ശ്രീമുത്തപ്പൻ ബസ് നടത്തിയ കാരുണ്യ യാത്രയിൽ ലഭിച്ച 53350 രൂപാ ബസ് ഉടമ ശ്രീനി ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ രാജു കട്ടക്കയത്തിന് കൈമാറുന്നു.