മാലോം: മലനാടിന്റെ എല്ലാമേഖലകളിലും തന്നെ ഇന്ന് കനത്ത വേനൽ  മഴ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. മലയോര ഹൈവേയിൽ  മാലോം ടൗൺനും വള്ളിക്കടവ് ജംഗ്ഷനും ഇടയിൽ മരംവീണ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. കരുവങ്കയത്ത് റബ്ബർ മരം വീണു വീടിന് നാശം സംഭവിച്ചു.


കോലുങ്കാൽ ജംഗ്ഷനിൽ ഉണ്ടായ വെള്ളകെട്ട്.

മലനാടിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ തത്സമയം ലഭിക്കാൻ 

🛎️ Join Telegram Channel

👉 Like our Facebook Page