മരുതോംതട്ട്: മലയോര ഹൈവേയിലെ മരുതോം വനമേഖലയിലെ ഫോറെസ്റ്റ് ഓഫീസിന് സമീപം തകർന്ന് കിടക്കുന്ന റോഡ്, ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കാൻ ആ ഭാഗത്ത്‌ നവീകരണ പ്രവർത്തി നടക്കുന്നതിനാൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കോളിച്ചാൽ ഭാഗത്തേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള വാഹനങ്ങൾ പകരം മരുതോം - കള്ളാർ റോഡിലൂടെ പോകണം. ഇതിലൂടെ ഓടിയിരുന്ന കോളിച്ചാൽ - മാലോം ജനകീയ ജീപ്പ് സർവീസും, പുല്ലൊടിക്ക് സർവിസ് നടത്തിവരുന്ന സ്വകാര്യബസുകളും റോഡ് പണി കാരണം താത്കാലികമായി ഈ വഴി സർവിസ് നടത്തുന്നതല്ല.