ബളാൽ/മാലോം : മാലോം ഉൾപ്പെടെയുള്ളള മലയോര ടൗണുകളിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ,  ടൂറിസം പദ്ധതികൾ, വെള്ളരിക്കുണ്ട് ഹൈടെക് ആശുപത്രി മുതലായവ മുഖ്യവിഷയങ്ങൾ ആയി   LDF ബളാൽ പഞ്ചായത്തിലെ പ്രകടനപത്രിക പുറത്ത് ഇറങ്ങി.

മുഴുവൻ പത്രിക ചുവടെ...