മാലോം: കൊന്നക്കാട് ചൈത്രവാഹിനി ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചൈത്രവാഹിനി വിത്തു കൊട്ട ഫെബ്രുവരി 25 ന്. പുതുമഴക്ക് മുന്നോടിയായി ചൈത്രവാഹിനി ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് വിവിധ വിളകളുടെ നടീൽ വസ്തുക്കൾ വിൽക്കാനും വാങ്ങാനുമുള്ളവർക്കായി വേദിയൊരുക്കുന്നു. വിത്തു കൊട്ട എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ നടീൽ വസ്തുക്കളുടെ വിപണിയിൽ ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ, ചേന, ചേമ്പ്, കാച്ചിൽ, ചെറുകിഴങ്ങ്, തുടങ്ങിയ കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങളുടെ വിത്തുകൾ മുന്തിയ മരച്ചീനിത്തണ്ട് പച്ചക്കറിവിത്തുകൾ, പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടെ നടീൽ വസ്തുക്കൾ, കുള്ളൻ ഇനം വാഴക്കന്നുകൾ തുടങ്ങിയവയുണ്ടാവും. ശനിയാഴ്ച കൊന്നക്കാട് ചൈതവാഹിനി ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് അങ്കണത്തിലാവും ഈ വിത്തു വിപണിയൊരുക്കുക. നടീൽ വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യതയും ആവശ്യക്കാരും ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടർ ദിവസങ്ങളിലും വിത്തുകൊട്ട ഉണ്ടാവും.