മാലോം കാവുകള

 


photo : വള്ളിക്കടവ് കാവ്

പുരാതന ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയുടെ തിരുശേഷിപ്പുകളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പുറങ്ങളിലെ കാവുകൾ, മാലോം കാവുകളുടെയും നാടാണ്. ചെറുതും വലുതുമായ ഇരുപതോളം കാവുകൾ നമുക്കുണ്ട്.

Post a Comment

0 Comments